Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie


Kinderen leren heel veel en heel snel vanaf het moment dat ze geboren zijn. Meestal gebeurt dat heel natuurlijk en spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek praktisch vanzelf. Kinderen leren ook door ervaring, dus door een beweging vaak te herhalen met allerlei variaties. Hierdoor worden vaardigheden ontwikkeld en steeds efficiënter uitgevoerd.


Bij sommige kinderen is sprake van een vertraagde of afwijkende ontwikkeling. Dit kan komen door o.a. een aandoening aan de zintuigen, organen, het zenuwstelsel of het houding – en bewegingsapparaat. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Deze kinderen hebben dan hulp en oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of zij leren om te bewegen op een manier die voor hen wel mogelijk is en toch plezier geeft.


De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen tussen 0 –18 jaar. De kinderfysiotherapeut observeert, onderzoekt en behandelt kinderen, maar geeft ook voorlichting en advies aan de ouders / verzorgers en andere mensen waarmee het kind te maken zal hebben ( crèche, kinderdagverblijf, school, oppas etc.). Door hun specifieke kennis kan de kinderfysiotherapeut  kinderen stimuleren en begeleiden waardoor bewegen plezier geeft en uitdagend kan worden. De kinderfysiotherapeut werkt ook in een kindvriendelijke ruimte en met geschikt spelmateriaal. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut, indien nodig, materialen mee voor het kind.


Nanda Ruibing

Msc Kinderfysiotherapeute


Nanda is de enige kinderfysiotherapeut in Hillegom en werkt in het Dienstencentrum Elsbroek. Zij heeft haar Master of Science diploma behaald binnen dit specialisme.


Telefoon: 0252-517145

Email: info@fysiotherapie-elsbroek.nl 

Werkzaam op locatie 2: Abellalaan 1D (Dienstencentrum Elsbroek)      mail@demolink.org


Een zuigeling leert zichzelf en de omgeving kennen door te bewegen. In de eerste 2 levensjaren maakt een kind een enorme ontwikkeling door van hulpeloze baby tot ondernemende peuter. Tijdig signaleren van motorische en/of zintuiglijke ontwikkelingsstoornissen is belangrijk. Vroege interventie kan groot verschil uitmaken in de verdere ontwikkeling van het kind. De behandeling van zuigelingen vindt in eerste instantie bij u thuis. Uw kind voelt zich daar veilig en de kinderfysiotherapeut kan u als ouder dan optimaal begeleiden.

Indicaties kunnen zijn:

 • Gespannen of juist passieve baby
 • asymmetrisch bewegen
 • voorkeurshouding
 • billenschuiven
 • veel huilen of onrustig zijn/reageren
 • achterblijven in motorische ontwikkeling (niet of laat rollen, kruipen, gaan zitten etc.)
 • orthopedische problemen (bijvoorbeeld klompvoetjes)
 • neurologische problemen (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, spina bifida)
 • aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden ( bijvoorbeeld syndroom van Down)


Zuigelingen en dreumesen


Peuters en kleuters


In deze periode kan een achterstand in de (motorische) ontwikkeling duidelijker naar voren komen. De behandeling vindt in de meeste situaties in de praktijk plaats.

Indicaties kunnen zijn:

 • vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling (houterig bewegen, moeite met bijvoorbeeld rennen en springen enz.)
 • veel struikelen of vallen
 • angstig zijn bij klimmen en klauteren enz.
 • afwijkend looppatroon bijvoorbeeld tenenlopen
 • orthopedische problemen bijvoorbeeld pijnklachten, herstel na botbreuk enz.
 • neurologische problemenBasisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar)


Indicaties kunnen zijn:

 • Opvallende motoriek: houterig, slap, ongeconcentreerd, hyperactief, angstig
 • motorische problemen of achterstandproblemen met de fijne motoriek
 • schrijfproblemen
 • ademhalingsproblemen
 • houdingsafwijkingen
 • blessures
 • orthopedische problemen
 • neurologische problemen
 • DCD, ADHD, PDD-NOS, autisme, syndroom van Asperger, waarbij motorische problemen meespelenJongeren (12 tot 18 jaar)


Indicaties kunnen zijn:

 • houdingsafwijkingen
 • hoofdpijnklachten
 • nek- en rugklachtenblessures
 • overbelastingsklachten

Werkwijze


De kinderfysiotherapeut zal beginnen met een intake die bestaat uit het kennis maken en het in kaart brengen van de hulpvraag. Dit wordt gevolgd door het onderzoek waarbij de kinderfysiotherapeut het kind observeert en onderzoekt om spelenderwijs de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind in kaart te brengen. Hierbij worden observatielijsten en gestandaardiseerde tests gebruikt. Als het relevant is, zal ook informatie worden ingewonnen bij andere hulpverleners, de leerkracht, de verwijzer of andere betrokkenen. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Vervolgens worden de bevindingen met u besproken en worden er samen met u en uw kind doelen opgesteld en het behandelplan afgestemd. Tijdens de behandelingen worden de ouders/verzorgers zodanig betrokken dat zij inzicht krijgen in de mogelijkheden die zij hebben het kind in zijn dagelijkse functioneren te begeleiden. De voortgang van de behandelingen wordt continue geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

Verwijzing


Ouders/verzorgers, consultatiebureau-artsen, schoolartsen en leerkrachten hebben een belangrijke signalerende taak. Via de huisarts, jeugdarts of specialist kan een kind worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. U heeft echter geen verwijzing meer nodig voor de kinderfysiotherapeut, u kunt direct contact met ons opnemen.  In dat geval zal er tijdens de eerste afspraak eerst vastgesteld worden of u bij de kinderfysiotherapeut aan het juiste adres bent. In de meeste gevallen zal hieraan meteen een onderzoek gekoppeld worden, met indien nodig een vervolgafspraak. De behandelreeks kan dan in overleg met u meteen gestart worden.

 

Vergoeding


Kinderfysiotherapie wordt door alle zorgverzekeraars in elk geval 18 keer per jaar vergoed uit het basispakket. Het aantal behandelingen dat na deze 18 keer vergoed wordt, is afhankelijk van de aanvullende verzekering die u afgesloten heeft en de indicatie voor kinderfysiotherapie.

Informeert u voor alle zekerheid even bij uw zorgverzekeraar hoe kinderfysiotherapie voor uw kind vergoed wordt.

 

Samenwerking


Het gebeurt regelmatig dat problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren niet op zichzelf staat. Er zijn dan problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zonodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, diëtiste, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.